หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมงาน วันวิชาการศึกษาทั่วไป 2560 ( GE DAY 2018)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมงาน วันวิชาการศึกษาทั่วไป 2560 ( GE DAY 2018)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:51:10

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนัก เข้าร่วมงาน วันวิชาการศึกษาทั่วไป 2560 ( GE DAY 2018) โดยงานดังกล่าวจัดภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมนำไกล ใต้ร่มพระบารมี SMART GE 4.0 “ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียนวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการดำเนินชีวิต ตามปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไป ณ อาคารหอประชุมภัทรมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร