หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เร่งเครื่องวิชาศึกษาทั่วไป จีอีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 2/2560
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เร่งเครื่องวิชาศึกษาทั่วไป จีอีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:03:21

เร่งเครื่องวิชาศึกษาทั่วไป จีอีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 2/2560
          วันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวนการฝ่ายแผนงาน อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2/2560 โดยมีรายละเอียดการประชุม ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน แผนพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา2559 ติดตามรายงานผลการดำเนินการรายวิชา มคอ.5 ภาคเรียน 1/2560 ติดตามรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ติดตามรายชื่อวิทยากร ชื่อหัวข้อการบรรยาย วันที่ในการบรรยาย ภาคเรียน 2/2560 การชี้แจงรายละเอียดการออกข้อสอบและแบบฝึกหัดประจำรายวิชา และเอกสารประกอบการบรรยายเอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุม อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ชั้น 2