หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 7 มีนาคม 2561 "จีอีเสริมสร้างการให้บริการที่ดี พัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการยุค 4.0"
วันที่ 7 มีนาคม 2561 "จีอีเสริมสร้างการให้บริการที่ดี พัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการยุค 4.0"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:49:24

"จีอีเสริมสร้างการให้บริการที่ดี พัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการยุค 4.0"

วันที่ 7 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมเทคนิคการให้บริการที่ดี (การพูดและการให้บริการ) โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พนม ปีย์เจริญ เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ เพื่อตอบสนองตามนโยบาย และให้เป็นไปตามกลกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการให้บริการที่ดีมากยิ่งขึ้น การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ในการอบรมได้ให้ความรู้เรื่องการพูดและการให้บริการ การสร้างชีวิตให้มีความสุข การสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน พื้นฐานการให้บริการ แบบเร็วกว่า ถูกกว่า ดีกว่า การสร้างศรัทธาในการบริการ ทฤษฏีหลักการการพัฒาบุคคลและองค์กรที่เรียกว่า Appreciative Inquiry หรือ AI เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผู้รับบริการมากที่สุด สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อการดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและสำนักฯต่อไป ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา #GeneralEducation#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนสุนันทา