หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > รู้ทันโลก รู้ทันสังคมออนไลน์ รู้ทันเทคโนโลยีได้ง่ายๆ กับรายวิชาจีอี
รู้ทันโลก รู้ทันสังคมออนไลน์ รู้ทันเทคโนโลยีได้ง่ายๆ กับรายวิชาจีอี

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-14 10:15:14

               วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วรรณพร ชูจิตารมย์ (ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ และความจริงเสริม (AR)) มาให้ความรู้ในเรื่อง "รู้ทันสังคมออนไลน์ รู้ทันเทคโนโลยี รู้ทันโลก และรู้ทันรวย" พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน ณ ห้อง 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th