หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยากาศสอบกลางภาคเรียนที่ 3 /2560 (SUMMER) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ระหว่างวันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2561
บรรยากาศสอบกลางภาคเรียนที่ 3 /2560 (SUMMER) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ระหว่างวันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:35:55

           บรรยากาศสอบกลางภาคเรียนที่ 3 /2560 (Summer) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3221 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งมีกำหนดสอบระหว่างวันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2561

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)