หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯครั้งที่ 2/2561
วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:49:28

“จีอีพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เน้นการเป็นต้นแบบที่ดีของวิชาพื้นฐาน"

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี กล่าวในที่ประชุม ในการจัดการเรียนการสอนวิชาจีอี ให้ดำเนินการเพิ่มวิชาศึกษาทั่วไปโดยให้ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนของทุกหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัย

วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯครั้งที่ 2/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ คณะผู้บริหารสำนักฯและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม การรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักฯตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจำปีการศึกษา 2560 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (กพร.) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เงินรายได้) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และหารือแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมได้รายงานการพัฒนา GE One Stop Satisfaction / GE Facebook Live Streaming / Project Beta / Project Alpha ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2 #GeneralEducation

#สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป#GE#GESSRU#GEสวนนัน