หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560
จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:59:59

จัดอย่างยิ่งใหญ่!! GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 2/2560

          สานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ( GE ) ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เชิญวิทยากร

มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เน้นการมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาจากการ

เรียนวิชาจีอีให้เป็นไปตามปรัชญาที่เน้นการสร้างคนให้เต็มคน รูปแบบการเรียนการสอนจึงเป็นไปในลักษณะของ

การเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษามีมุมมองต่อโลกและชีวิตในทางที่ดี การเรียนการสอนในแต่ละครั้งมุ่งเน้นให้นักศึกษา

เกิดแรงบันดาลและมีโลกทัศน์ที่กว้างขวาง สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้

เป็นอย่างดี ในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนของสานักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ดังกล่าว มีความมุ่งหวังให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา และทางสานักฯ จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ

และดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความรู้และสาระดีๆที่สานักฯ มอบให้นักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน GE

ทั้งนี้สานักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย

กิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พบกับกิจกรรมการบรรยายเนื้อหาในรายวิชาศึกษาทั่วไปโดย

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักพูด และบุคคลสาคัญในแวดวงต่าง ๆ ของไทย มาบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป ในเดือน

มกราคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา และห้องเรียน 4701 อาคาร

47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th