หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "การรู้เท่าทันสื่อ"
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "การรู้เท่าทันสื่อ"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:07:26


         วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ "การรู้เท่าทันสื่อ" เวลา 08.00 - 11.00 ณ ห้องเรียน 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์  สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th