หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บุคลากร จีอีสวนสุนันทา ร่วมอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
บุคลากร จีอีสวนสุนันทา ร่วมอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-07-18 11:30:12

               วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการได้เชิญคุณจุไรรัตน์ รวยดี จากหน่วยงานกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th