หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4/2561
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-06-08 11:50:34

           วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4/2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ คณะผู้บริหารสำนักฯ และคณะกรรมการอำนวยการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โดยสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ การรับทราบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผลการปฏิบัติงานตามแผนงบประมาณ ผลการดำเนินตามวาระสำคัญประจำปี ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผลการประกันคุณภาพ รอบไตรมาส และพิจารณาเอกสารประกอบการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 2561 ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 

 

    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)