หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ”
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:07:35


          วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ” เวลา 11.00 - 14.00 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมาก สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th