หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ให้บริการห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ให้บริการห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-10 15:48:44

           เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบโสตทัศนูปกรณ์ แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ในการจัดสอบตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันวินาศภัย โดยจัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 160 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th