หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่พร้อมยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562
จีอีสวนสุนันทา ปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่พร้อมยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-12 14:54:47

จีอีสวนสุนันทา ปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่พร้อมยกร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562


       วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาและวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562 โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี คณะกรรมการอำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมการประชุม โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมดังล่าว โดยมีรายละเอียดในการจัดการประชุมเพื่อ พัฒนาหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไปใหม่ให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาในอนาคต นักศึกษาต้องเรียนสนุก ได้ความรู้และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิวัติและเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปรูปแบบใหม่ พร้อมพิจารณาแนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่ได้มอบหมายในที่ประชุมถกแถลงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการเพิ่มวิชาศึกษาทั่วไปโดยให้ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนของทุกหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นมาตรฐานและรูปแบบการเรียนการสอนเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

         สำหรับการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป คณะทำงานเริ่มจากการศึกษาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Oxford University, Harvard University, Nanyang Technological University, Singapore, และ The University of Hong Kong เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร โดยนอกเหนือจากการเน้น Hard Skill คือทักษะด้านความรู้แล้ว หลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไปใหม่จะต้องเน้นการพัฒนา Soft Skill คือทักษะด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและด้านการงาน ความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่น ทักษะการเจรจาและต่อรอง ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ทักษะการปรับตัวและความยืดหยุ่น ความชัดเจนของการสื่อสาร         ตามกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในการเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ณ บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)