หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม"
"จีอีเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2561 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม"

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:24:53

           วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับการต้อนรับจาก ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 1/2561 ความพร้อมด้านห้องเรียน ด้านระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และความพร้อมทุกๆด้านที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

 

    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)