หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผล
พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผล

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:22:26

           วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดและการประเมินผล ณ ห้องเรียนอาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)