หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พลเมือง ”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พลเมือง ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:51:49

"ทุกคนย่อมมีอิสรภาพ เสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งการรู้จักการใช้เหตุผลในการดำเนินงาน จะทำให้ช่วยประสานความสัมพันธ์ ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีงามต่อกัน"

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเกียรติจาก นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พลเมือง ”เวลา 11.00 -14.00 น.ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม