หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2/2560
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:51:53

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์โดย อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2/2560ให้กับ นักศึกษาที่เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้แนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป การใช้ระบบสนับสนุนในการเรียน เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตามได้ถูกต้อง พร้อมกันนี้ได้ตรวจดูความเรียบร้อยของห้องเรียน และระบบการถ่ายทอดสัญญาณการจัดการเรียนการสอน ให้มีความพร้อมในการใช้งาน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี