หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประกาศรายชื่อนักศึกษากลางภาค ปีการศึกษา 2/2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษากลางภาค ปีการศึกษา 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:55:33


กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1101 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1101 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1101 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1102 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1102 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1102 กลุ่มเรียน 003.pdf

 รายวิชา GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1103 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1103 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1103 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2201 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2201 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2201 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEL2203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ภาษาลาว) 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2203 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2203 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2203 กลุ่มเรียน 003.pdf


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิชา GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2201 กลุ่มเรียน 001.pdf

รายวิชา GEH2202 ความจริงของชีวิต

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2202 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2202 กลุ่มเรียน 002.pdf

รายวิชา GEH2204 ความเป็นพลเมือง 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2204 กลุ่มเรียน 001.pdf

รายวิชา GEH2205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2205 กลุ่มเรียน 001.pdf


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รายวิชา GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1102 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1102 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1102 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2203 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2203 กลุ่มเรียน 002.pdf

รายวิชา GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2205 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2205 กลุ่มเรียน 002.pdf

รายวิชา GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2206 กลุ่มเรียน 001.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

สอบวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์ศาลายา 09-02-61.pdf

สอบวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์ศาลายา 15-02-61.pdf

สอบวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์ศาลายา 16-02-61.pdf

สอบวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์ศาลายา 19-02-61.pdf

สอบวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์ศาลายา 20-02-61.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

สอบวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์ระนอง 08-02-61.pdf

สอบวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์ระนอง 14-02-61.pdf

สอบวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์ระนอง 19-02-61.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

สอบวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์อุดร 15-02-61.pdf

สอบวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์อุดร 16-02-61.pdf

สอบวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์อุดร 19-02-61.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

สอบวันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์สมุทรสงคราม 08-02-61.pdf

สอบวันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์สมุทรสงคราม 10-02-61.pdf

สอบวันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์สมุทรสงคราม 12-02-61.pdf

สอบวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์สมุทรสงคราม 14-02-61.pdf

สอบวันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อศูนย์สมุทรสงคราม 17-02-61.pdf