หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
GE เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-05-30 16:16:46

                วันที่ 30 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมและให้นโยบายการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ภายในงานมีการร่วมเสวนาในเรื่อง “แนวทางการสอนแบบบูรณาการกับการเรียนรู้เชิงรุกของผู้เรียน (Active Learning)” และการชี้แจงระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมอภิปราย ซักถามและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย
                อาจารย์ประพจน์ ณ บางช้าง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักฯ
                อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักฯ
                อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สำนักฯ
พร้อมคณะกรรมการจัดการรายวิชาและบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา (ห้องมุจลินทร์ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th