หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > GE on Tour พบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
GE on Tour พบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-21 15:26:55

                วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางและแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองตามนโยบายการบริหารจัดการของหลักสูตร โดยมีคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th