หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-09-12 11:53:09

>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

ตรวจสอบรายชื่อสอบกลางภาค ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป  >>คลิกเข้าระบบ

ประกาศรายชื่อสอบกลางภาคเพิ่มเติม กรณีนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า/ ขอเลื่อนสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร >>เพิ่มเติม-กรณีเลื่อนสอบ-ลงทะเบียนล่าช้า.pdf


รายวิชา GEL0101 การใช้ภาษาไทย 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0101-002.pdf

รายวิชา GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0102-003.pdf

รายวิชา GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0103-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0103-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0103-003.pdf

รายวิชา GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0201-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0201-002.pdf
รายวิชา GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0101-003.pdf

รายวิชา GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0102-003.pdf

รายวิชา GEH0204 ความเป็นพลเมือง

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0204-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0204-002.pdf

รายวิชา GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0101-003.pdf

รายวิชา GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0102-003.pdf

รายวิชา GES0206 ชีวิตและสุขภาพ

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0206-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0206-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0206-003.pdf

รายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0101-003.pdf

รายวิชา GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0113-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0113-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0113-003.pdf

รายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0207-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0207-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0207-003.pdf

รายวิชา GEN0211 ภาษาจีน

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0211-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0211-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0211-003.pdf

รายวิชา GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0309-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0309-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0309-003.pdf

รายวิชา GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0315-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0315-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0315-003.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

สอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบกลางภาค 1-62-ศูนย์การศึกษานครปฐม.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

สอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบกลางภาค 1-62-ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

สอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบกลางภาค 1-62-ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดร.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

สอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบกลางภาค 1-62-วิทยาลัยสหเวชศาสตร์.pdfTel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE
Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th