หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-02-07 09:29:42

ประกาศรายชื่อสอบกลางภาคเพิ่มเติม 

          กรณีนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบเพิ่มเติม-กรณีลงทะเบียนล่าช้า.pdf

          กรณีนักศึกษาขอเลื่อนสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อนักศึกษาขอเลื่อนสอบกลางภาค-2-62.pdf

>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

ตรวจสอบรายชื่อสอบ ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป  >>คลิกเข้าระบบรายวิชา GEL0101 การใช้ภาษาไทย 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0101-003.pdf

รายวิชา GEL0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >>  GEL0102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0102-002.pdf

รายวิชา GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >>  GEL0103-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0103-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0103-003.pdf

รายวิชา GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >>  GEL0203-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0203-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEL0203-003.pdf

รายวิชา GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >>  GEH0101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0101-003.pdf

รายวิชา GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >>  GEH0102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0102-003.pdf

รายวิชา GEH0201 การพัฒนาตน 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >>  GEH0201-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0201-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEH0201-003.pdf

รายวิชา GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >>  GES0101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0101-002.pdf

รายวิชา GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >>  GES0102-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0102-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0102-003.pdf

รายวิชา GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >>  GES0203-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0203-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GES0203-003.pdf

รายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0101-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0101-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0101-003.pdf

รายวิชา GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์ 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0109-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0109-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0109-003.pdf

รายวิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0203-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0203-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0203-003.pdf

รายวิชา GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0207-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0207-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0207-003.pdf

รายวิชา GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0304-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0304-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0304-003.pdf

รายวิชา GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน 

                   กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0315-001.pdf

                   กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0315-002.pdf

                   กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> GEN0315-003.pdfศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

สอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบกลางภาค 2-62-ศูนย์การศึกษานครปฐม.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง

สอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบกลางภาค 2-62-ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

สอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบกลางภาค 2-62-ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี62.pdf.pdf


ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

สอบกลางภาครายวิชาศึกษาทั่วไป  ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายชื่อสอบกลางภาค 2-62 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์.pdfTel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE
Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th