หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-03-27 08:41:46

>>> ดาวน์โหลด คู่มือระบบสอบออนไลน์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Up date)

>>> ดาวน์โหลด กำหนดการสอบปลายภาค รายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562.pdf


*** ประกาศรายชื่อรอบที่ 2 ในวันที่ 10 เมษายน 2563 (สำหรับนักศึกษาที่สอบระหว่างวันที่ 16-24 เมษายน 2563)ตรวจสอบรายชื่อสอบ ผ่านระบบตรวจสอบตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป  >>คลิกเข้าระบบสอบวันที่ 30 มีนาคม 2563 รายวิชา

รายวิชาช่วงเวลาสอบกลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
รายวิชา GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล08.00-11.00 น.001
A40GEN0304-กลุ่ม A40.pdf
R60GEN0304-กลุ่ม R60.pdf
S01
GEN0304-กลุ่ม-S01.pdf

รายวิชา GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน11.00-14.00 น.001
R60

รายวิชา GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล14.00-17.00 น.002

สอบวันที่ 31 มีนาคม 2563 รายวิชา

รายวิชาช่วงเวลาสอบกลุ่มเรียนดาวน์โหลดเอกสาร
รายวิชา GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
08.00-11.00 น.
002
GEL0103-กลุ่ม 002.pdf

รายวิชา GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน11.00-14.00 น.001
S01GEL0203-กลุ่ม S01.pdf

รายวิชา GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน14.00-17.00 น.003
S03
A40


Tel.02-1601265-70 (201)
Website : http://gen-ed.ssru.ac.th
Facebook : https://m.facebook.com/ge.ssru
PR of GE
Suan Sunandha Rajabhat University (www.ssru.ac.th)
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th