หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:46:45


กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1101 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1101 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1101 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1102 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1102 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1102 กลุ่มเรียน 003.pdf

 รายวิชา GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1103 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1103 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1103 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2201 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2201 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2201 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEL2203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ภาษาลาว) 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2203 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2203 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2203 กลุ่มเรียน 003.pdf


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิชา GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2201 กลุ่มเรียน 001.pdf

รายวิชา GEH2202 ความจริงของชีวิต

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2202 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2202 กลุ่มเรียน 002.pdf

รายวิชา GEH2204 ความเป็นพลเมือง 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2204 กลุ่มเรียน 001.pdf

รายวิชา GEH2205 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2205 กลุ่มเรียน 001.pdf


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รายวิชา GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1102 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1102 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1102 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2203 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2203 กลุ่มเรียน 002.pdf

รายวิชา GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2205 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2205 กลุ่มเรียน 002.pdf

รายวิชา GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2206 กลุ่มเรียน 001.pdf


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)