หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ประกาศรายชื่อนักศึกษาปลายภาค ปีการศึกษา 1-2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาปลายภาค ปีการศึกษา 1-2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 14:06:32


กลุ่มวิชาภาษา
รายวิชา GEL1101 การใช้ภาษาไทย 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1101 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1101 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1101 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEL1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1102 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1102 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1102 กลุ่มเรียน 003.pdf

 รายวิชา GEL1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1103 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1103 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL1103 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEL2201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2201 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2201 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2201 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEL2203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ภาษาลาว) 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2203 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2203 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEL2203 กลุ่มเรียน 003.pdf


กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รายวิชา GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิต

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1101 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEH1102 สังคมไทยในบริบทโลก 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH1102 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GEH2201 การพัฒนาตน 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2201 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2201 กลุ่มเรียน 002.pdf

รายวิชา GEH2202 ความจริงของชีวิต 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2202 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2202 กลุ่มเรียน 002.pdf

รายวิชา GEH2204 ความเป็นพลเมือง 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2204 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GEH2204 กลุ่มเรียน 002.pdf


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
รายวิชา GES1101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101 กลุ่มเรียน 003.pdf

กลุ่มเรียน 004 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1101 กลุ่มเรียน 004.pdf

รายวิชา GES1102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1102 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1102 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES1102 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GES2203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2203 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2203 กลุ่มเรียน 002.pdf

กลุ่มเรียน 003 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2203 กลุ่มเรียน 003.pdf

รายวิชา GES2205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2205 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2205 กลุ่มเรียน 002.pdf

รายวิชา GES2206 ชีวิตและสุขภาพ 

กลุ่มเรียน 001 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2206 กลุ่มเรียน 001.pdf

กลุ่มเรียน 002 ดาวน์โหลดเอกสาร >> รายวิชา GES2206 กลุ่มเรียน 002.pdf