หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่ สพป.พิจิตรเขต 2 ลงนามความร่วมมือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จีอีสวนสุนันทาลงพื้นที่ สพป.พิจิตรเขต 2 ลงนามความร่วมมือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-02-14 16:50:21

วันที่ 18– 19 มกราคม 2563 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และถ่ายทอดลงสู่ชุมชนให้สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก นายบานเย็น มูลเที่ยง รองผู้อำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 2 กล่าวต้อนรับ และได้เรียนเชิญวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายหัวข้อ “การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองเพื่อขอผลงานทางวิชาการสำหรับครูผู้สอน” นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ บรรณาธิการบริหาร Eduzones Magazine บรรยายหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตนเองในการทำงานสำหรับครูผู้สอน” และนางสาวสุจินดา ฉัตรทอง (ครูแหม่ม) พร้อมคณะจากโรงเรียนศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ บรรยายหัวข้อ “Introductions and Vision Casting และ The 4 C’s of 21 st Teaching Methods Learning Styles” เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่าย สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายที่เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย พร้อมทั้งสนับสนุนการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายการศึกษา และเพื่อเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ การกระตุ้นผู้เรียนได้ค้นหาศักยภาพและความชอบตนเอง ร่วมกับตัวแทนโรงเรียนในโครงการจำนวน 20 โรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตรไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

เฟจบุ๊กแฟนเพจ : https://www.facebook.com/ge.ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th