หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) กรณีที่ได้รับการสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานเท่านั้น
ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) กรณีที่ได้รับการสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานเท่านั้น

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-01-07 11:17:03

***กำหนดการลงทะเบียน วันที่ 18 - 23 ธันวาคม 2563 ที่เว็บไซต์ http://www.ge-tablet.ssru.ac.th

***กำหนดการรับเครื่อง  

*วันที่ 24 ธันวาคม 2563 (นักศึกษารหัส 60,61และ 62 เท่านั้น)

*วันที่ 25 ธันวาคม 2563 (นักศึกษารหัส 63 เท่านั้น)

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรับเครื่องแท็บเล็ต

 สำหรับกรณีรับด้วยตนเอง

1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ

2. บัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

3. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

4. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

สำหรับกรณีมอบอำนาจผู้อื่นรับแทน (สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมารับเองได้ให้ลงทะเบียนแบบ มอบอำนาจผู้อื่นรับแทน)

1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

3. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน (แบบชัดเจน) จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

4. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาผู้รับแทน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

5. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนรับแท็บเล็ต http://www.ge-tablet.ssru.ac.th)

หมายเหตุ

1.กรณีไม่พบข้อมูลในระบบลงทะเบียนรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) แต่มีหลักฐานใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่มีค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ราคา 7,900 บาท สามารถติดต่อแจ้งแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ 02-1601265 ต่อ 301, 303 (แจ้งก่อนวันที่รับเครื่อง 1 วัน)

2.กรณีไม่มีใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่มีค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ราคา 7,900 บาท สามารถติดต่อขอออกใหม่ได้ที่ งานการเงินมหาวิทยาลัย ตึกสำนักงานอธิการบดี (ค่าธรรมเนียม 100 บาท)ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th