หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นอธิการบดีราชภัฏสวนสุนันทา
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นอธิการบดีราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ GE
2020-12-15 11:57:38

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย์  ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา   ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๓  และได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเล่มที่ ๑๓๗    ตอนพิเศษ  ๒๘๘ ง.  วันที่   ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓  รับสนองพระบรมราชโองการโดย  นายดอน  ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรี