ผลการค้นหา : SSRU

วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประชุมการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของโครงการ
          วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนร ...
2018-09-18 13:57:20
วันที่ 18 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สังคมไทยกับการเมือง”
“สังคมอยู่ในโลก การเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลการผสมผสานยุคปัจจุบันกับเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน เพื่อเตรี ...
2018-09-18 13:57:45
วันที่ 18 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรเดช จันทรศร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สังคมไทยกับการเมือง”
"การเปลี่ยนแปลงแบบระบบอุปถัมภ์ไปสู่ระบบความสามารถและระบบคุณธรรม สังคมที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ ทำน ...
2018-09-18 13:57:49
บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน TQF
            วันที่ 18 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมกา ...
2018-09-18 13:57:41
ประชุมงานการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาและปรับปรุง มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.จาร ...
2018-09-18 13:57:54
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน MOOC ของ AIT (Asian Institute of Technology)
วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ด ...
2018-09-18 13:58:08
วันที่ 17 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เศรษฐกิจกับการเมือง”
" 4 ปัจจัย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี คือสิ่งสำคัญในโลกปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยทุกคนเข้า ...
2018-09-18 13:58:04
จีอีสวนสุนันทารุกครั้งใหญ่เตรียมนำ SSRU Active MOOC ระบบล้ำยุคมาใช้ เน้นเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง
จีอีสวนสุนันทารุกครั้งใหญ่เตรียมนำ SSRU Active MOOCระบบล้ำยุคมาใช้ เน้นเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัต ...
2018-09-18 13:57:59
อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ สวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการอำนวยการของสำนักฯ
อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ สวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการอำนวยการของสำนั ...
2018-09-18 13:58:18
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯครั้งที่1/2561
“จีอีต้องเข้าสู่การปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต้องปฏิวัติเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่วัดประเมินผลด้า ...
2018-09-18 13:58:13