ผลการค้นหา : SSRU

"การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน อุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้น สาธารณสุข เกษตรดีขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและง่ายต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน"
"การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน อุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้น สาธารณสุข เกษตรดีขึ้น เพ ...
2018-09-18 13:54:41
วันที่ 20 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ภาษาไทย(ไม่) ไร้ระดับ”
"เมื่อรู้ภาษาก็เป็นนายของภาษา ภาษาไทยมีเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องไปเทียบกับภาษาใดๆ เพียงแต่เราเข้าใจใน ...
2018-09-18 13:57:15
วันที่ 20 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณมนตรี อุดมพงษ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การคมนาคมและการท่องเที่ยวใน สปป.ลาว”
“ความสัมพันธ์ไทย – ลาวอยู่ในระดับดีมาก ดำเนินไปอย่างราบรื่นใกล้ชิดบนพื้นฐานของการเคารพซึ ...
2018-09-18 13:57:08
วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจากคุณวรวุฒิ ชุณหพงษ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “Think Plus for Change ”
“ความเชื่อ” เกิดจากการคิด การเลือก เรื่องราว ปัญญา และสุดท้ายคือการกระทำ ความสำคัญไม่ได้ ...
2018-09-18 13:57:37
วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้พิพากษาประทีป เฉลิมภัทรกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กฎหมายและประชาธิปไตย ”
“ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุดในการปกครองบ้านเมือง ความเป็นพลเมือง กฏหมายและประชาธิปไต ...
2018-09-18 13:57:33
วันที่ 19 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ท่านสุริยัณห์ หงษ์วิไล (โฆษกศาลยุติธรรม) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “พูดอย่างไรให้ถูกใจคนฟัง”
“พูดอย่างไรให้ถูกใจคนฟัง การสร้างความพร้อมให้กับตนเอง ใช้เวลาให้คุ้มค่า วิเคราะห์ตนเอง เป็นคนแ ...
2018-09-18 13:57:24