ผลการค้นหา : SSRU

สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม
               วันที่ 16 สิงหาคม 2562 บรรยากาศการเรียนรายวิช ...
2019-08-20 13:31:36
เปิดเทอมวันแรกรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
               วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2019-08-20 12:17:53
เปิดเทอมวันแรกรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
               วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2019-08-20 12:22:19
จีอีสวนสุนันทาร้อยดวงใจถวายพระพร
               วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนั ...
2019-08-13 11:05:18
จีอีสวนสุนันทาจัดประชุมวิชาการการศึกษาทั่วไปฯ
               วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ...
2019-08-13 11:04:15
จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2562
               วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ...
2019-08-05 10:28:19
จีอีสวนสุนันทา นำร่องโครงการรายวิชาออนไลน์แบบเปิด (MOOC)
               วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไ ...
2019-07-30 13:03:46