ผลการค้นหา : SSRU

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ โดย อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ พร้อมด้วย อาจ ...
2020-07-17 15:03:17
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ปร ...
2020-07-17 15:11:11
วีดีโอแนะนำการใช้งาน GE Smart Classroom
วีดีโอแนะนำการใช้งาน GE Smart Classroomhttps://youtu.be/AfCxUp1ewq8ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไ ...
2020-07-17 15:53:27
พิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงค์ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย    ดำรงค์ตำแหน่งนายกสภ ...
2020-07-16 16:18:48
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรร ...
2020-07-16 16:26:45
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0202 ความจริงของชีวิต  โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บ ...
2020-07-16 15:23:23
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์  โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.สำเนียง มณีฉาย บรรย ...
2020-07-16 15:30:41
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช ...
2020-07-16 15:46:07
GE ร่วมแสดงความยินดีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหา ...
2020-07-16 16:09:18
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก โดย รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ พร้อม ...
2020-07-15 14:00:07