ผลการค้นหา : SSRU

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน (สำหรับกลุ่มเรียน 001)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน (สำหรับกลุ่มเรียน 001 จันทร์ 08.00-11.00 น.)โดย ได้รับ ...
2021-01-08 11:40:59
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย(สำหรับกลุ่มเรียน 002 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0201 การใช้ภาษาไทย(สำหรับกลุ่มเรียน 002 พฤหัสบดี 08.00-11.00 น.)โดย ได้รับเกียร ...
2021-01-08 12:08:12
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มเรียน 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มเรียน 002)โดย อาจารย์กัญชลิกา ...
2021-01-08 12:16:13
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 003)โดย ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุพัตรา ห.เพียรเจ ...
2021-01-08 12:27:13
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต(สำหรับกลุ่มเรียน 001.)
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต(สำหรับกลุ่มเรียน 001 จันทร์ 11.00-14.00 น.)โดย ได้รับเก ...
2021-01-08 12:38:10
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0206 ชีวิตและสุขภาพ (สำหรับกลุ่มเรียน 002 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGES0206 ชีวิตและสุขภาพ (สำหรับกลุ่มเรียน 002 ศุกร์ 11.00-14.00 น.)โดย อาจารย์ ดร.จ ...
2021-01-08 12:50:12
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน (สำหรับกลุ่มเรียน 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0315  ชีวิตเลิกอ้วน (สำหรับกลุ่มเรียน 003 พฤหัสบดี  11.00 น. - 14.00 ...
2021-01-08 12:57:34
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน (สำหรับกลุ่มเรียน 003 )
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต (สำหรับกลุ่มเรียน 002 เสาร์ 08.00 น. - 11.00 น.)โดย อ ...
2021-01-08 13:07:27
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (สำหรับกลุ่มเรียน 001 )
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (สำหรับกลุ่มเรียน 001 พุธ 08.00-11.00 น.)โดย ได้รั ...
2021-01-08 11:34:11
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (สำหรับกลุ่มเรียน 001 วันอังคาร เว ...
2021-01-08 11:06:47