ผลการค้นหา : SSRU

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนันตชัย เอกะ บรรยา ...
2020-08-05 12:52:41
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนโดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิตินันท์ พันทวี บรรยายหัว ...
2020-08-05 13:29:04
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ค ...
2020-08-06 10:35:59
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ขอเชิญรับฟังบรรยายGES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู ...
2020-08-06 10:43:36
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0201 การใช้ภาษาไทยโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา บรรย ...
2020-08-06 10:48:34
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก คุณจักรพงศ์ พุ่มไพจิตร บรรยายหัวข้อ & ...
2020-08-06 10:56:54
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น  โดยรับเกียรติจาก Mr.Mic ...
2020-08-04 10:34:17
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์  โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.สำเนียง มณีฉาย บรรย ...
2020-08-04 10:56:57
ข้อปฏิบัติในการสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป
ข้อปฏิบัติในการสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2563- นักศึกษาแต่งกายให้ถูกต้ ...
2020-08-04 11:02:48
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต  โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บรรยาย ...
2020-08-04 10:16:54