ผลการค้นหา : SSRU

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการทำกิจกรรมเก็บคะแนน e-Learning
ประชาสัมพันธ์ แจ้งการทำกิจกรรมเก็บคะแนน e-Learning ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562แจ้งการทำกิจกรรมเก ...
2020-07-13 11:54:27
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 admission 1
ผู้อำนวยการและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าตรวจเยี่ยมการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบที่ ...
2020-07-13 11:52:06
ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563- ตารางรวมวิชา-ภาคเรียนที่-1-63-หลักส ...
2020-06-10 14:48:53
จีอีสวนสุนันทา ปฏิบัติตามมาตราการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
จีอีสวนสุนันทา ปฏิบัติตามมาตราการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา GES0101 เทคโนโลยีสารสน ...
2020-07-13 11:50:35
จีอีสวนสุนันทา ปฏิบัติตามมาตราการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
จีอีสวนสุนันทา ปฏิบัติตามมาตราการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รายวิชา GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลกว ...
2020-07-13 11:49:00
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก  หัวข้อ “สังคมไทยกับเทคโนโลยีในสถาน ...
2020-07-13 11:46:46
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  “ดิจิท ...
2020-07-13 11:48:00
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 6/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย ...
2020-07-13 11:40:43
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์ ปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างการจัดสอบออนไลน์ ปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา ...
2020-07-13 11:29:12
ขอเชิญรับฟังการบรรยาย รายวิชา GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารและทักษะการเรียน
ขอเชิญรับฟังการบรรยายรายวิชา GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารและทักษะการเรียนหัวข้อ “ชีวิตการเ ...
2020-06-04 15:05:43