ผลการค้นหา : SSRU

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต  โดยได้รับเกียรติจาก คูณไพโรจน์ พิเชฐเมธากุ ...
2020-08-05 13:00:48
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น โดยรับเกียรติจาก Mr.Michael Bond Hea ...
2020-08-04 10:01:07
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประสาท ทองอร่าม บรรย ...
2020-08-06 16:18:43
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ โดย อาจารย์ ดร.ศิลป์ชัย พู ...
2020-08-06 16:29:48
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
2020-08-06 16:44:42
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  โดย อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ พร้อมด้ ...
2020-08-06 16:49:14
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน  โดย อาจารย์สุนิสา ราชิวงค์ พร้อมด้วย อาจารย์ภาณ ...
2020-08-06 16:53:13
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  รายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  โดย อาจารย์ ธนาเดช โพธิ์ศรี ...
2020-08-06 16:56:05
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ...
2020-08-06 17:02:38
ขอเชิญรับฟังบรรยาย "อาหารปลอดภัย ห่างไกล COVID-19" รายวิชา GES0206 ชีวิตเเละสุขภาพ ( การเรียนครั้งที่ 2 )
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  "อาหารปลอดภัย ห่างไกล COVID-19"รายวิชา GES0206 ชีวิตเเละสุขภาพ ( ...
2020-08-06 17:14:39