ผลการค้นหา : PRGESSRU

บรรยากาศการเรียน รายวิชา GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล ในหัวข้อ “ การทำธุรกิจบนดิจิทัลคอมเมิร์ชในยุค New Normal”
รายวิชา GEN0309 ชีวิตกับดิจิทัล ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐนันท์ ต้นศึกษา มาบรรยาย และแชร์ประสบการณ์ให้ค ...
2020-09-28 11:45:33
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พีรเดช พัชรปัญญาพร ...
2020-10-06 10:28:32
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ว่าที่ ร.ต. ชนวัฒน์ สรรพสิทธิ์ ...
2020-09-28 11:22:29
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศจันทา ...
2020-09-28 11:25:03
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน โดย ได้รับเกียรติจาก คุณธัญญ์รว ...
2020-09-28 11:28:18
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.รณชาติ บุตรแสนคม บรรยาย ...
2020-09-28 11:33:44
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย โดย ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ เรือเอกหญิง สุธิญา พูนเอียด บรร ...
2020-09-28 11:36:08
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0103 สังคมไทยในบริบทโลก
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0103 สังคมไทยในบริบทโลกโดย รองศาสตราจารย์ สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ พร้อมด้วย อาจารย์ ...
2020-09-16 10:49:53
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปวะบุตร พร้อมด้วย พลโท ดร.ทว ...
2020-09-16 11:21:26
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEH0202 ความจริงของชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEH0202 ความจริงของชีวิตโดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย ...
2020-09-16 14:22:54