ผลการค้นหา : PRGESSRU

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้  โดย อาจารย์ ดร ...
2020-10-06 10:27:14
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยายรายวิชา GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตโดย อาจารย์ ธนาเดช โพธิ์ศรี พร้อมด้วย อาจ ...
2020-10-06 10:42:58
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมการจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดประชุมการจัดทำคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 25 ...
2020-09-30 11:20:21
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ  โดย อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ & ...
2020-09-30 11:48:39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบซ่อมกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสาหรับนักศึกษาในการสอบ พ.ศ.๒๕๖๑.pdf>>> ดาวน์โหลด กำหน ...
2020-09-28 15:33:26
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ขอเชิญรับฟังบรรยาย  GEN0204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น  โดย ได้รับเกียรติจาก คุ ...
2020-09-30 12:02:58
ประกาศรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม กลางภาค ภาคเรียนที่ 1/63
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาลงทะเ ...
2020-09-21 10:00:22
จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 5/2563
จีอีสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการวิชาการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ครั้งที่ 5/2563วันที่ 18 กันยายน 2563 ...
2020-09-22 11:39:45
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0109 ศาสตร์แห่งราชันย์โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมตตา ศิริรัตน์ บรรยายหัวข้อ &ldqu ...
2020-10-09 14:51:06
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
ขอเชิญรับฟังบรรยายGEN0305 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิตโดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พีรเดช พัชรปัญญาพร บร ...
2020-10-09 15:00:55