ผลการค้นหา : PRGESSRU

บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ กลางภาคเรียนเรียนที่ 1/2562
               วันที่ 26 กันยายน 2562 บรรยากาศการสอบรายวิชาศ ...
2019-10-02 14:23:45
บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ กลางภาคเรียนเรียนที่ 1/2562
               วันที่ 26 กันยายน 2562 บรรยากาศการสอบรายวิชาศ ...
2019-10-02 14:33:56
ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.thเฟจบุ๊กแฟนเฟจ : http ...
2019-10-21 10:56:06
ประกาศยกเลิก!!! การเลื่อนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.thเฟจบุ๊กแฟนเฟจ : http ...
2019-10-18 16:11:26
ประกาศเลื่อนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.thเฟจบุ๊กแฟนเฟจ : http ...
2019-10-17 13:55:07
การจัดการเรียนการสอน (GE) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
--> นักศึกษารหัส 59, 60 และ 61 ลงรายวิชาที่เปิดของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เท่านั้น--> นักศึ ...
2019-10-21 11:41:19
GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2562 (ประจำเดือนตุลาคม)
GE จัดอย่างต่อเนื่องเชิญวิทยากรบรรยาย รายวิชาศึกษาทั่วไป 1/2562         สำน ...
2019-10-21 10:44:37
บริการซ่อม และตรวจเช็ค เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) พร้อมประเมินอาการของเครื่องเบื้องต้น
บริการซ่อม และตรวจเช็ค เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) พร้อมประเมินอาการของเครื่องเบื้องต้น#ไม่พ ...
2019-10-10 09:57:19
GE สวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุม การศึกษาสถานภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อกำหนดทิศทางและร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปแ ...
2019-10-21 10:52:04