ผลการค้นหา : GESSRU

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาดเรียนที่ 3/2560
>>> ดาวน์โหลด ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาภาษารายวิชา GEL110 ...
2018-06-15 14:15:16
เปิดลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
           สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ขอประชา ...
2018-06-05 15:32:35
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4/2561
           วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมกา ...
2018-06-08 11:50:34