ผลการค้นหา : GESSRU

วันที่ 18 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรเดช จันทรศร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “สังคมไทยกับการเมือง”
"การเปลี่ยนแปลงแบบระบบอุปถัมภ์ไปสู่ระบบความสามารถและระบบคุณธรรม สังคมที่ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ ทำน ...
2018-01-18 14:37:37
ประชุมงานการจัดการเรียนการสอน ในการพัฒนาและปรับปรุง มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.จาร ...
2018-01-18 14:27:47
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เข้าร่วมศึกษาดูงาน MOOC ของ AIT (Asian Institute of Technology)
วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ด ...
2018-01-18 14:30:54
วันที่ 17 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “เศรษฐกิจกับการเมือง”
" 4 ปัจจัย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี คือสิ่งสำคัญในโลกปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยทุกคนเข้า ...
2018-01-18 14:29:49
จีอีสวนสุนันทารุกครั้งใหญ่เตรียมนำ SSRU Active MOOC ระบบล้ำยุคมาใช้ เน้นเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง
จีอีสวนสุนันทารุกครั้งใหญ่เตรียมนำ SSRU Active MOOCระบบล้ำยุคมาใช้ เน้นเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัต ...
2018-01-18 13:34:16
อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ สวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการอำนวยการของสำนักฯ
อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ สวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการอำนวยการของสำนั ...
2018-01-18 10:00:04
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสำนักฯครั้งที่1/2561
“จีอีต้องเข้าสู่การปฏิบัติอย่างเข้มข้น ต้องปฏิวัติเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่วัดประเมินผลด้า ...
2018-01-18 14:33:11
เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ “ A “ วิชา GE
เคล็ด (ไม่) ลับ ให้ได้ “ A “ วิชา GE"อ่านหนังสือแบบกวาดสายตาก่อน1รอบ แล้วสรุปเ ...
2018-01-15 10:01:54
ข้อคิดดีๆ จากคุณชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ บรรยายวิชา GEH2202 ความจริงของชีวิต
“ชีวิตคือความจริง ความจริงคือประสบการณ์ ประสบการณ์คือความรู้ เมื่อมีความรู้ก็มีความฉลาด และเมื ...
2018-01-15 16:19:14