หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.นิตินันท์ พันทวี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ระบบเศรษฐกิจ สปป.ลาว”
วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.นิตินันท์ พันทวี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ระ ...
2018-09-18 13:53:54
วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก “ครูมืด” ประสาท ทองอร่าม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการกับศิลปวัฒนธรรม”
"ศิลปวัฒนธรรมไทยไม่มีสิ้นแน่ โดยเฉพาะทางด้านนาฎศิลป์ไทย ไม่มีสิ้นไปจากแผ่นดินไทยแน่นอน แต่อาจจะ ...
2018-09-18 13:54:06
วันที่ 26 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อ.ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ”
“ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ สื่อทุกวันนี้มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายช่องทาง เราเป็นผู้รับสารได้และใน ...
2018-09-18 13:54:15
วันที่ 25 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ”
“3 องค์ประกอบหลักที่จะทำให้มนุษย์มีศักยภาพสมรรถนะ 1.การมีทักษะ 2.ลักษณะชีวิต 3 ความรู้ รู้ลึกร ...
2018-09-18 13:54:27
วันที่ 25 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ถาวร โชติชื่น และ ผศ.ญาณิศา โชติชื่น บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ หลีกเลี่ยงโรคภัยในวัยรุ่น ”
" การใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จด้วยดี ต้องมีศาสตร์และศิลปะขั้นที่หนึ่ง พึงเตรียมตัว ไม่มัวช้าขั้นต่ ...
2018-09-18 13:54:31
"การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน อุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้น สาธารณสุข เกษตรดีขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและง่ายต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน"
"การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน อุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้น สาธารณสุข เกษตรดีขึ้น เพ ...
2018-09-18 13:54:41
ข่าวย้อนหลัง