หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (กลุ่มเรียน 001)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (กลุ่มเรียน 001)โดย ได้รับเกียรติจาก คุ ...
2021-03-04 15:10:31
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (กลุ่มเรียน 001 , 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (กลุ่มเรียน 001)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณ ...
2021-03-04 15:01:54
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 003)โดย ได้รับเกียรติจากคุณประภวิษณุ์ แป ...
2021-03-04 14:38:43
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน (กลุ่มเรียน 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน  (กลุ่มเรียน 003)โดย ได้รับเกียรติจาก คุณอัจฉรินทร์ อิท ...
2021-03-04 14:44:17
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน (กลุ่มเรียน 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน  (กลุ่มเรียน 002)โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุทธิ ...
2021-03-04 14:04:49
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (กลุ่มเรียน 001)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (กลุ่มเรียน 001)หัวข้อ "การฝึกฝนภาษา ...
2021-03-04 13:55:48
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (กลุ่มเรียน 001, 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (กลุ่มเรียน 001 )โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุว ...
2021-03-04 13:48:55
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (กลุ่มเรียน 001 )อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ พร้อม ...
2021-03-04 13:20:26
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ( กลุ่มเรียน 001)โดยได้รับเกียรติจา ...
2021-03-04 12:08:29
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน  (กลุ่มเรียน 001)โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. ...
2021-03-04 11:58:48
ข่าวย้อนหลัง