หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (สำหลับกลุ่มเรียน 001)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (สำหรับกลุ่มเรียน 001 จันทร์)โดย ได้รับเกียรติจากอาจาร ...
2021-03-13 10:35:43
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน (กลุ่มเรียน 001)โดย อาจารย์ ดร.ชนิชา  คิดประเสริฐ พร้อม ...
2021-03-13 10:20:43
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (กลุ่มเรียน 001)โดย อาจารย์กัญชลิกา ...
2021-03-13 10:11:18
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (กลุ่มเรียน 001, 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (กลุ่มเรียน 001)อาจารย์รติรัตน์  ณ ...
2021-03-13 10:02:19
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย (กลุ่มเรียน 001)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะ ...
2021-03-13 09:54:13
​ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (กลุ่มเรียน 001, 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (กลุ่มเรียน 001)โดย อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญ ...
2021-03-13 09:45:38
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (กลุ่มเรียน 001)อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยอาจารย์ ...
2021-03-13 09:35:39
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (กลุ่มเรียน 001)โดย อาจารย์ ดร.สุดา ...
2021-03-04 15:59:13
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วน (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0315  ชีวิตเลิกอ้วน (กลุ่มเรียน 001)โดย อาจารย์สุนิสา ราชิวงค์ พร้อม ...
2021-03-04 15:36:26
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (กลุ่มเรียน 001)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0306 สุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่ (กลุ่มเรียน 001)โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย ...
2021-03-04 15:17:04
ข่าวย้อนหลัง