หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป
ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (กลุ่มเรียน 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (กลุ่มเรียน 002)โดย ได้รับเกียรติจาก คุณเปรม ...
2021-02-23 11:29:58
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0201 การใช้ภาษาไทย (สำหรับกลุ่มเรียน 001 )โดย ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ เรื ...
2021-02-23 11:12:50
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต (กลุ่มเรียน 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต (สำหรับกลุ่มเรียน 002)โดย ได้รับเกียรติจากคุณอา ...
2021-02-23 11:13:49
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต (กลุ่มเรียน 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0113 แรงบันดาลใจแห่งชีวิต (สำหรับกลุ่มเรียน 002)โดย อาจารย์ชลลดา ชูวณิชชา ...
2021-02-23 11:14:07
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (กลุ่มเรียน 001, 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา (สำหรับกลุ่มเรียน 001)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2021-02-06 10:23:20
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (สำหรับกลุ่มเรียน 001)โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศ ...
2021-02-06 10:06:32
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มเรียน 001)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มเรียน 001)หัวข้อ "การฝึก ...
2021-02-06 14:51:05
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (กลุ่มเรียน 001, 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (สำหรับกลุ่มเรียน 001)โดย อาจารย์รติรัตน์ &n ...
2021-02-01 10:07:59
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0211 ภาษาจีน (สำหรับกลุ่มเรียน 001)โดย อาจารย์ ดร.ชนิชา  คิดประเสริฐ พร้อ ...
2021-02-01 10:08:12
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (กลุ่มเรียน 001, 002, 003 )
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มเรียน 001)โดย อาจารย์กัญชลิกา ...
2021-02-01 10:08:22
ข่าวย้อนหลัง