สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ขอเลื่อนวันลงทะเบียนและรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ  ขอเลื่อนวันลงทะเบียนและรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

               สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ขอเลื่อนวันลงทะเบียนและรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดยกำหนดการใหม่ มีดังนี้
1. ลงทะเบียนในระบบอินเตอร์เน็ต ระหว่าง 26 ก.ค. - 24 ส.ค. 60
2. รับ Tablet
+++2.1 ระหว่างวันที่ 19-25 ส.ค. 60 (ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) สามารถเลือกรับได้ตามวันและเวลาที่สะดวก
+++2.2 วันที่ 17 ส.ค. 60 สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์ (ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม)

*****ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จุดให้บริการนักศึกษา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ชั้น 1 โทร.02-160-1265-70 ต่อ 102-106, 201-207, 301-305 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ge-tablet.ssru.ac.th
 
 
 
 
 
08. 2017