สศอ.จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่องานนำเสนอในรูปแบบ Infographic

สศอ.จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่องานนำเสนอในรูปแบบ Infographic

               วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยสอนและบุคลากรด้วยโปรแกรม Adobe illustrator เพื่องานนำเสนอในรูปแบบ infographic เป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้สื่อต่าง ๆ และสร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาบุคลากรพร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีความทันสมัยต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3111 อาคาร 31 ชั้น 1

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th
 
 
 
 
08. 2017