สศอ.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สมาคมพัฒนาธุรกิจบริการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

สศอ.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สมาคมพัฒนาธุรกิจบริการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

               วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สมาคมพัฒนาธุรกิจบริการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย โดยมีบุคลากรสำนักฯในการนำเสนอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การจัดการเรียนการสอนการใช้นวัตกรรมและระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระบบLMS ของแต่ละรายวิชา ระบบตรวจสอบคะแนน (TSS) ระบบโทรศึกษา ระบบสอบโดยเครื่องคอมพิวเตอร์และแท็บแล็ต การใช้แอปพลิเคชัน ของสำนักฯ ในการประชาสัมพันนธ์ข้อมูล "GE SSRU Application" และ e-book ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรมที่สำนักฯมีส่วนร่วมกับชุมชนการบริการวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในแก่คณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th
 
 
 
 
08. 2017