สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจาก Mr.benjamin tardif มาบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจาก Mr.benjamin tardif มาบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป

                วันที่ 29 มีนาคม 2560 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการบรรยายกิจกรรมการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก Mr.benjamin tardif ในรายวิชา GEL1103 หัวข้อ "ไขรหัส(ไม่รับ)ภาษาอังกฤษ" เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th
08. 2017