VDO การจัดการความรู้ (KM) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ปี 2558

การจัดการความรู้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

แผนที่ 1 กลุ่มจัดการความรู้ One Stop Service (self-service)
 
 


แผนที่ 3 กลุ่มจัดการความรู้ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้รูปแบบ The Flipped Classroom

04. 2017