สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดสอบปลายภาค 2/2559
                สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-160-1265-70 ต่อ 201 เว็บไซต์ www.gen-ed.ssru.ac.th
ปรัชญา-วิสัยทัศน์

ปรัชญา 

สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม


วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้การศึกษาทั่วไป