สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเกียรติจาก จาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักพูด และบุคคลสำคัญในแวดวงต่าง ๆ ของไทย มาบรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป
                 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการ
ปรัชญา-วิสัยทัศน์

ปรัชญา 

สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม


วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการการเรียนรู้การศึกษาทั่วไป