รายงานและเอกสารเผยแพร่

Written by 
แผนดำเนินงานตาม ประกาศ นโยบาย ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559

-  รายงานโครงร่างองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
-  แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2559 

-  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน 

-  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม 

-  แนวปฏิบัติในการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting)  อ้างอิงจากเว็บไซต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

-  แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 

-  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 

-  แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาโครงการเพิ่ม 

-  แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

-  แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

-  แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

-  แผนปฏิบัติการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

-  แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ(วิจัยนวัตกรรม) 

-  แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

-  แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ(วิจัยนวัตกรรม) 

-  แผนพัฒนาบุคลากร 

-  แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย(วิจัยนวัตกรรม) 

-  แผนการจัดการความรู้สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 

-  แผนพัฒนาเอกลักษณ์ ปีการศึกษา 2559 

-  ข้อมูลการระบุความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2559 
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558

 
 
 
 
 
 
 - แผนกลยุทธ์ทางการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 
 
 รายงานผลการดำเนินงานสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป 


   -
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 

   - รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 

   - ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 ปีงบประมาณ 2558 

   - รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556

   
- ผลการตรวจประเมินรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปีงบประมาณ 2556

   
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
   - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

   - รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2554

   - รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553  
 คู่มือการประกันคุณภาพสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป 

   - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

   - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555


   - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554


เอกสาร E-bookเอกสาร ผลงานบริการวิชาการ
 
 รายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ  
 
 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ โครงการสร้างสรรค์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อชุมชน

- รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ Courseware (e-Learning) เพื่อการเรียนรู้บน Mobile Working

- รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการการสร้างสื่อดิจิตอล(IPTV)ด้วยโปรแกรม Edius

รายงานผลโครงการการติดตั้งระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้บน Mobile Workingผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต (Training onthe job) 

- รายงานผลโครงการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

-รายงานผลโครงการประชุมความร่วมมือบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชน รายวิชาศึกษาทั่วไประหว่างสำนักฯและอำเภอพุทธมณฑล 

-รายงานสรุประดับความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา1/ 2557 

-รายงานผลโครงการนิทรรศการทางวิชาการ การศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1 

-รายงานผลการดาเนินงานโครงการรายวิชาGES 2206 ชีวิตและสุขภาพ เรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุข” 

-รายงานผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัย 
Last modified on วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2559 06:27
04. 2017